Φοροτεχνικές και Λογιστικές Υπηρεσίες

 
 • Λογιστικές Υπηρεσίες
Αναλαμβάνουμε την οργάνωση, τήρηση και επίβλεψη του λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας. Επίσης μπορούμε να  σας παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης σας καθώς και σχεδιασμό εξατομικευμένου οικονομικού πλάνου με στόχο την εξυγίανση της από παλαιότερες οικονομικές εκκρεμότητες.
 • Μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών & σύνταξη λογιστικών καταστάσεων
 • Υπαγωγή και παρακολούθηση ρυθμίσεων (Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία)
 • Ίδρυση / Διακοπή εργασιών
 • Σύνταξη ταμειακών ροών
 • Σύσταση ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών
 • Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS & IFRS)
 • Μετατροπές , συγχωνεύσεις, απορροφήσεις, εξαγορές εταιρειών
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο
 • Άμεση υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους
 • Κατάρτιση προϋπολογισμού και οικονομικών εκθέσεων
 • Έλεγχος δαπανών και φορολογική τους στήριξη

 • Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Φροντίζουμε για την έγκαιρη τακτοποίηση των φορολογικών σας υποχρεώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες προθεσμίες και διατάξεις. Η πολύχρονη εμπειρία μας αποτελεί εχέγγυο για την άμεση και υπεύθυνη επίλυση των εξειδικευμένων φορολογικών θεμάτων που αφορούν την επιχειρηματική σας δραστηριότητα.

 • Φορολογικός σχεδιασμός και στρατηγική
 • Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης
 • Εσωτερικός φορολογικός έλεγχος για διαπίστωση πιθανών προβλημάτων
 • Προετοιμασία για την αντιμετώπιση των φορολογικών ελέγχων
 • Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων
 • Δηλώσεις Φορολογίας Κεφαλαίου 
 • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων
 • Επιμέλεια και υποστήριξη προσφυγών σε φορολογικά δικαστήρια