Μισθοδοσία
 • Επεξεργασία στοιχείων για την έκδοση της μισθοδοσίας.
 • Εκτύπωση όλων των αναγκαίων μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων και αναλυτικών ατομικών αποδείξεων αποδοχών εργαζομένων.
 • Έκδοση λογιστικού άρθρου σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή για την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας σας.
 • Αποστολή αρχείου στη τράπεζα για την κατάθεση των μισθών στους ατομικούς λογαριασμούς των εργαζομένων.
 • Ανάλυση κόστους μισθοδοσίας ανά κατηγορία εργαζομένων (μισθωτοί/ημερομίσθιοι/ωρομίσθιοι), ανά γεωγραφική θέση, κέντρο κόστους, διεύθυνση, υποδιεύθυνση κτλ. σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
 • Σύνταξη και υποβολή στην επιθεώρηση εργασίας των σχετικών πληροφοριακών καταστάσεων με βάση τις απαιτήσεις της εργατικής νομοθεσίας.
 • Σύνταξη και υποβολή στην εφορία εντύπου απόδοσης φόρου αποζημίωσης.
 • Παρακολούθηση συλλογικών συμβάσεων και σύγκριση με τους καταβαλλόμενους μισθούς/προϋπολογισμούς αποδοχών των εργαζομένων.
 • Έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών, σύνταξη και υποβολή προσωρινών δηλώσεων ΦΜΥ

Ασφαλιστικά ταμεία
 • Σύνταξη αναλυτικής περιοδικής δήλωσης (ΑΠΔ) ΙΚΑ και υποβολή της μέσω διαδικτύου στις υπηρεσίες του ΙΚΑ.
 • Σύνταξη και υποβολή αναγκαίων καταστάσεων εισφορών λοιπών ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης.
 • Έκδοση βεβαιώσεων ασφαλιστικών κρατήσεων και αποδοχών των εργαζομένων μέχρι την έκδοση των σχετικών μηχανογραφημένων ενσήμων.
 • Υποστήριξη διαδικασίας πληρωμής εισφορών όλων των ασφαλιστικών ταμείων, κύριων και επικουρικών.
 • Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας, όποτε ζητηθεί.
 • Διαδικασία απογραφής στο ΙΚΑ και έκδοσης βιβλίου νεοπροσληφθέντων, σε περίπτωση αλλαγής έδρας σας ή έναρξης υποκαταστημάτων.

Λοιπές υπηρεσίες
 • Προϋπολογισμός κόστους μισθοδοσίας για το τρέχον ή το επόμενο έτος.
 • Υπολογισμός (πρόβλεψης) αποζημίωσης προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας.
 • Επεξεργασία μισθοδοσίας επιλεκτικά για αλλοδαπό προσωπικό ή ανώτατα στελέχη.
 • Υποστήριξη διαδικασίας επιστροφής εργοδοτικής εισφοράς 0,45 προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ΟΑΕΔ, με την παροχή όλων των αναγκαίων πληροφοριών μισθοδοσίας.

Μισθολογικός διαγνωστικός έλεγχος της επιχείρησή σας
 • Έχει τμήμα μισθοδοσίας σωστά οργανωμένο;
 • Υπολογίζει σωστά τις κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές και ΦΜΥ;
 • Έχει ατομικές συμβάσεις σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία;
 • Τηρεί τις διατάξεις περί επιδομάτων, προσαυξήσεων, ωραρίων και υπερωριών;

Διοικητική υποστήριξη τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού
 • Διαχείριση πληροφοριών αδειών, ασθενειών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • Διαχείριση στατιστικών πληροφοριών Προσωπικού.
 • Διαχείριση παρουσιολογίου και προγραμμάτων βάρδιας.
 • Διαχείριση / Υποστήριξη ενημέρωσης αρχείου μεταβολών Προσωπικού.
 • Υποστήριξη διαδικασιών επιλογής Προσωπικού μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
 • Υποστήριξη κατάρτισης προϋπολογιστικού κόστους Προσωπικού μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
 • Έγκαιρος εντοπισμός φορολογικών προβλημάτων και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.
 • Υπολογισμός μελλοντικής φορολογικής επιβάρυνσης.