Ελεγκτικές Υπηρεσίες

 

Τα στελέχη της Athens Financial Services, καθημερινά έχουν επιτύχει να εφαρμόζουν με απόλυτη επιτυχία όλα τα πρότυπα και τις Ελεγκτικές Μεθόδους έτσι ώστε να επιτυγχάνεται να είναι η επιχείρηση σας απόλυτα ενήμερη και σύννομη με την ισχύοντα Φορολογική – Εργατική και Ασφαλιστική Νομοθεσία.

Οι Ελεγκτικές μας διαδικασίες ξεπερνούν και τις πιο απαιτητικές προκλήσεις, ικανές στο να επιτυγχάνουν να αναγνωρίζουν τους επιχειρηματικούς κινδύνους τους οποίους η εκάστοτε Οικονομική Μονάδα μιας επιχείρησης καλείται να διαχειριστεί με τον πλέον ασφαλή τρόπο.


Ανάλυση των Ελεγκτικών μας Υπηρεσιών :

  • Έλεγχοι Διαχειριστικοί.
  • Έλεγχοι Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ισολογισμών.
  • Έλεγχος καλής και σωστής λειτουργίας των Λογιστικών συστημάτων.
  • Έλεγχος καλής και σωστής λειτουργίας των Συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.
  • Έλεγχοι Βιβλίων και Στοιχείων.
  • Έλεγχος προϋπολογισμών – απολογισμών.
  • Διοικητικός Έλεγχος  – Λειτουργικός  Έλεγχος.
  • Αξιολόγηση της αποδοτικότητας του λογιστηρίου σας.

Αξιολόγηση του λογιστηρίου σας μέσω  Έκτακτου Οικονομικού Έλεγχου:

Σκοπός: Αποκάλυψη ενδεχόμενων προβλημάτων σε αιφνιδιαστικό οικονομικό έλεγχο στο λογιστήριο της επιχείρησης.

Απαιτούμενα: Συνδρομή του υπευθύνου της επιχείρησης για αιφνιδιαστικό έλεγχο στο λογιστήριο της επιχείρησης.

Παραδοτέο: Καταγραφή προβλημάτων που τυχόν θα προκύψουν σε αιφνιδιαστικό οικονομικό έλεγχο.