Ασφαλιστικές Υπηρεσίες A.F.S.
Πρότυπο Συνεργασίας για το παρόν και το μέλλον
 

Σε ένα άκρως απαιτητικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, τόσο για τους ιδιώτες όσο και για τις επιχειρήσεις, η ανάγκη τόσο για εξασφάλιση και προστασία όσο και ορθή συμβουλευτική είναι πλέον επιτακτική.

Η εταιρία μας έχοντας συνάψει συμβάσεις με όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρίες της Ελλάδας και του εξωτερικού, είτε με απευθείας εξυπηρέτηση, είτε κάτω από την προστασία επαγγελματιών μεσιτών ασφαλίσεων πετυχαίνει:

 • Την απαραίτητη φερεγγυότητα και εγγύηση που απαιτεί ο κάθε ασφαλιστικός κίνδυνος για Ιδιώτες και Επιχειρήσεις.
 • Την χρηστή διαχείριση και αμεσότητα στην εξυπηρέτηση τόσο κατά την προσφορά όσο και για την υποστήριξη, ειδικά στην αποζημίωση.
 • Την δυνατότητα ανάληψης κινδύνων για πρόσωπα και την περιουσία ιδιωτών με εξειδικευμένη συμβουλή.
 • Την εξασφάλιση ειδικών συμφωνιών για ειδικούς κινδύνους όπως: Marine Insurance, Aviation Insurance, D&O (ευθύνες στελεχών επιχείρησης), Λύτρα & Απαγωγή, για ειδικούς φρουρούς επί του πλοίου κ.ο.κ.

Στόχος μας,

ως Εταιρία Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, είναι η «γεφύρωση του κενού» μεταξύ, αφ’ ενός των Ασφαλιστικών Εταιριών, που αποτελούν τον φορέα κάλυψης και αφ’ ετέρου του ασφαλιζόμενου, τα συμφέροντα του οποίου εκπροσωπούμε.

Επίσης για τους συνεργάτες μας επιτυγχάνουμε την διευκόλυνση της συνεργασίας τους με όλες τις συνεργαζόμενες Ασφαλιστικές Εταιρίες, μέσω του γραφείου μας, αναλαμβάνοντας δια λογαριασμό τους την διαχείριση που είναι απαραίτητη με κάθε μια ξεχωριστά.

Η φιλοσοφία μας,

έγκειται στην όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας, αλλά και των συνεργατών μας.

Βασικές αρχές της φιλοσοφίας μας, την οποία έχουμε εμφυσήσει και στους συνεργάτες μας, είναι : 

 • Η συνολική, κατά το μέγιστο δυνατό, κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών του πελάτη, παρουσιάζοντάς του τα σχετικά ασφαλιστικά προϊόντα, με σκοπό την εξασφάλισή του και δίνοντάς του την δυνατότητα της τελικής επιλογής του προϊόντος που τον ικανοποιεί.
 • Η παροχή βοήθειας σε περίπτωση επέλευσης ζημιογόνου γεγονότος, που κρίνεται απαραίτητη για την επίτευξη του τελικού σκοπού, ο οποίος είναι η έγκαιρη και σωστή αποζημίωσή του πελάτη.
 • Η συνεχής επικοινωνία και διατήρηση της επαφής του συνεργάτη με τον πελάτη του.
 • Η επανεξέταση των αναγκών του πελάτη σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να είναι κάτοχος επικαιροποιημένων συμβολαίων πάντα σύμφωνα με τις τρέχουσες ασφαλιστικές του ανάγκες.

H Athens Financial Services, κατόπιν της επέκτασης των εργασιών της , δύναται πλέον να δραστηριοποιείται σε όλους τους Κλάδους των Εμπράγματων Ασφαλίσεων, όπως:

 • Προσωπικές Ασφαλίσεις, ήτοι Ασφαλίσεις Περιουσίας (Οχημάτων Οικογένειας, Κατοικιών, Σκαφών Αναψυχής, Επαγγελματικής Στέγης) και Ασφαλίσεις Ζωής, Προστασίας Εισοδήματος και Υγείας, Νομικής Προστασίας.
 • Επαγγελματικές ασφαλίσεις, όπως ασφαλίσεις Επαγγελματικών Χώρων, Αστικές Ευθύνες, Ομαδικές Ασφαλίσεις προσωπικού επιχειρήσεων, Μεταφορών, Χρηματικών Απωλειών, Εμπιστοσύνης Υπαλλήλων, Πιστώσεων – Εγγυήσεων, Νομικής Προστασίας κ.ο.κ..
 • Εξειδικευμένες ασφαλίσεις για Marine (σκάφη – πλοία) και Aviation (αεροσκάφη) και Ειδικών Φρουρών καθώς επίσης και το ειδικό νέο και πρωτοποριακό προϊόν της ασφάλισης καλλιέργειας (π.χ. αμπελουργού και οινοποιού).

Οι αυξημένες δραστηριότητες μας στο χώρο της Ασφαλιστικής Βιομηχανίας, καθώς και η επιθυμία μας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των υποψηφίων πελατών που μας προσεγγίζουν καθημερινά, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην Εταιρία μας, μας ώθησαν σε σύναψη συνεργασιών με τις μεγαλύτερες Εταιρίες της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς, αλλά και του εξωτερικού.

Πεποίθησή μας είναι ότι για να μπορείς να είσαι αποδοτικός και να ξεχωρίζεις, πρέπει να βρίσκεις πάντα λύσεις σε κάθε αίτημα υποψήφιου πελάτη, παρουσιάζοντάς του όλες τις εναλλακτικές, για να επιλέξει.

Παρά το γεγονός ότι η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά παρέχει καλύψεις ΜΟΝΟ για συγκεκριμένους κινδύνους, με αποτέλεσμα η εξεύρεση ορισμένων εξειδικευμένων Ασφαλιστικών καλύψεων να μην είναι διαθέσιμη στην εγχώρια γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων, *η εταιρία μας έχει την ευελιξία και τη δυνατότητα να βρίσκει λύσεις και στο εξωτερικό μέσα από τις συνεργασίες της.

Έχοντας συνάψει συμφωνίες με ασφαλιστικές εταιρίες σε παγκόσμιο επίπεδο, εκπληρώνει, στο μέγιστο δυνατό, κάθε ασφαλιστική απαίτηση του υποψήφιου πελάτη, όσο εξειδικευμένη και ασυνήθιστη μπορεί να είναι.

Παράλληλα, παρακολουθούμε καινοτόμα προϊόντα που παρέχονται στο εξωτερικό, ίσως άγνωστα ακόμα στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά, ώστε να είμαστε σε θέση να τα προτείνουμε στους υποψήφιους πελάτες μας, εφόσον κρίνουμε, ότι με αυτά καλύπτονται επαρκώς οι ανάγκες τους.

Πολιτική μας,

είναι να κινούμαστε και να λειτουργούμε με βάση απαράβατους κανόνες, για τους οποίους δεσμευόμαστε απέναντι στους πελάτες μας, όπως:

 • Ανάλυση και μελέτη των ασφαλιστικών τους αναγκών, καθώς και κατάρτιση του ασφαλιστικού προγράμματος που καλύπτει πληρέστερα τις ανάγκες αυτές.
 • Διερεύνηση των Ασφαλιστικών Αγορών και εξεύρεση της κατάλληλης Ασφαλιστικής Εταιρίας ή «pool» Εταιριών για την ανάληψη της κάλυψης, με βάση:
 • τους ευνοϊκότερους όρους ασφάλισης (απαλλαγές, προϋποθέσεις, όρια ζημιάς, περιορισμοί κ.λ.π.), ώστε να αποφευχθούν τυχόν δυσάρεστες εκπλήξεις για τον ασφαλιζόμενο σε περίπτωση επέλευσης καλυπτόμενου κινδύνου.
 • την φερεγγυότητα και εμπειρία της Ασφαλιστικής Εταιρίας και των στελεχών της, στο συγκεκριμένο είδος ασφάλισης. o την οικονομικότερη προσφορά.
 • Σχεδιασμός της κάλυψης, συλλογή προσφορών και απεικόνισή τους σε συγκριτικούς πίνακες (για μεγάλους επαγγελματικούς κινδύνους).
 • Έλεγχος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που θα εκδοθεί από την Ασφαλιστική Εταιρία, βασισμένο στην επιλεγμένη, από τον πελάτη, προσφορά και παράδοσή του σε αυτόν.
 • Παρακολούθηση των συνθηκών του κινδύνου και της ασφάλισης καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της και πραγματοποίηση όλων των αλλαγών και τροποποιήσεων που τυχόν ζητηθούν.
 • Ασφαλιστική & Τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση ζημίας, ώστε η αποζημίωση να αντικατοπτρίζει την πραγματική ζημιά που υπέστη ο ασφαλιζόμενος και σε όσο το δυνατόν συντομότερο χρονικό διάστημα.

Συνεργαζόμαστε με το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς πάντα με γνώμονα την ορθή επιλογή του κατάλληλου προϊόντος σύμφωνα με την ανάγκη του πελάτη μας και με βασικό motto μας το #mazimegalonoume!